Vnitřní řád pro pacienty dle Zákona č. 372/2011 o zdravotních službách.

Vážení pacienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete vyjádřením přání svěřit se do péče naší ordinace.

Stejně jako jsme vázáni zdravotnickou etikou a příslušnými zákony a tyto závazky bereme vážně, má i naše ordinace svůj závazný vnitřní řád pro Vás – pacientku či pacienta. Prosíme, abyste se s ním seznámili.

Základem naší péče je dobré chování.

Pacient má povinnost zachovávat pravidla slušného chování. Do ordinace nechodí pod vlivem návykových látek, chová se zdvořile k personálu ordinace a ke spolupacientům a poskytuje součinnost personálu ordinace. Stejná pravidla platí pro jeho doprovod či osobu, kterou pacient pověřuje jednáním s personálem ordinace.

Základem naší péče jsou aktuální informace.

Pacient lékaři nebo pověřeným pracovníkům ordinace oznamuje podstatné skutečnosti, jako například změnu zaměstnavatele, bydliště, kontaktních údajů, zdravotní pojišťovny, proběhlé návštěvy jiných lékařů, užívání nových léků či změnu v jejich užívání apod. Zprávy od ostatních lékařů poskytne lékaři nebo pověřeným pracovníkům ordinace.

Základem naší péče je řád.

Pokud se nejedná o zcela neodkladné stavy, snaží se pacient využít možnosti objednání. Objedná-li se na určitý termín a nemůže se k němu dostavit, oznámí to co nejdříve pracovníkům ordinace. Příjem pacientů končí 30 minut před koncem ordinační doby.

Pokud to vyžaduje epidemiologická situace nebo pokud je k tomu personálem ordinace vyzván (písemně či ústně), vstupuje pacient a jeho doprovod do prostor čekárny a ordinace se zakrytým nosem a ústy, dodržuje pokud možno předepsaný odstup a používá desinfekci rukou.

O návštěvu lékaře v bydlišti pacienta může registrovaný pacient požádat telefonicky během prvních dvou ordinačních hodin dne. Návštěva je hrazena z veřejného zdravotního pojištění tehdy, když zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět, jinak je návštěva hrazena pacientem. Nutnost návštěvy posuzuje personál ordinace.

Základem naší péče je důvěra.

Pacient se snaží spoluvytvářet atmosféru důvěry mezi ním a zdravotnickým personálem. Personálu nezamlčuje důležité skutečnosti ani je neuvádí v omyl a nenabádá jej k nezákonnému jednání či k obcházení pravidel.

V případě nesouladu nebo nespokojenosti s jednáním ordinace, resp. některého z jejích pracovníků se snaží komunikovat pokud možno přímo (ústně, prostřednictvím knihy přání a stížností v ordinaci nebo elektronickou formou).

Pacient se zdržuje jednání, které by mohlo narušit důvěru mezi ním a personálem ordinace.

Při opakovaném nebo závažném porušení vnitřního řádu si vyhrazujeme právo vyřadit pacienta z péče naší ordinace.

Tento řád je platný od 18.11.2020, aktuální verze je zveřejněna v ordinaci.