Vnitřní řád pro pacienty dle Zákona č. 372/2011 o zdravotních službách.

Vážení pacienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete svěřením se do péče naší ordinace.

Stejně jako jsme vázáni zdravotnickou etikou a příslušnými zákony a tyto závazky bereme vážně, má i naše ordinace svůj závazný vnitřní řád pro Vás – pacientku či pacienta. Prosíme, abyste se s ním seznámili.

Základem naší péče je dobré chování.

Pacient má povinnost zachovávat pravidla slušného chování. Do ordinace nechodí pod vlivem návykových látek, chová se zdvořile k personálu ordinace a ke spolupacientům a poskytuje součinnost personálu ordinace. Stejná pravidla platí pro jeho doprovod či osobu, kterou pacient pověřuje jednáním s personálem ordinace. Pořizování fotografií, nahrávek či videonahrávek v prostoru ordinace či v čekárně je bez souhlasu personálu ordinace zakázáno.

Základem naší péče jsou aktuální informace.

Pacient personálu ordinace oznamuje podstatné skutečnosti, jako například změnu zaměstnavatele, bydliště, kontaktních údajů, zdravotní pojišťovny, proběhlé návštěvy jiných lékařů, užívání nových léků či změnu v jejich užívání apod. Zprávy od ostatních lékařů poskytne personálu ordinace.

Základem naší péče je řád.

Pokud se nejedná o zcela neodkladné stavy nebo tomu nebrání závažné důvody, pacient se na konzultaci či ošetření objednává. Objedná-li se na určitý termín a nemůže se k němu dostavit, oznámí to co nejdříve pracovníkům ordinace. Příjem pacientů končí 30 minut před koncem ordinační doby.

Pokud to vyžaduje epidemiologická situace nebo pokud je k tomu personálem ordinace vyzván (písemně či ústně), vstupuje pacient a jeho doprovod do prostor čekárny a ordinace se zakrytým nosem a ústy, dodržuje pokud možno předepsaný odstup a používá desinfekci rukou.

O návštěvu lékaře v bydlišti pacienta může registrovaný pacient požádat telefonicky během prvních dvou ordinačních hodin dne. Návštěva je hrazena z veřejného zdravotního pojištění tehdy, když zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět, jinak je návštěva hrazena pacientem. Nutnost návštěvy posuzuje personál ordinace.

Základem naší péče je důvěra.

Pacient se snaží spoluvytvářet atmosféru důvěry mezi ním a zdravotnickým personálem. Personálu nezamlčuje důležité skutečnosti ani je neuvádí v omyl a nenabádá jej k nezákonnému jednání či k obcházení pravidel.

V případě nesouladu nebo nespokojenosti s jednáním ordinace, resp. některého z jejích pracovníků se pacient snaží komunikovat přímo (ústně, prostřednictvím knihy přání a stížností v ordinaci, telefonicky nebo elektronickou formou).

Pacient se zdržuje jednání, které by mohlo narušit důvěru mezi ním a personálem ordinace.

Při opakovaném nebo závažném porušení vnitřního řádu si vyhrazujeme právo vyřadit pacienta z péče naší ordinace.

Tento řád je platný od 01.06.2021, aktuální verze je zveřejněna v ordinaci či v její čekárně a na internetových stránkách ordinace.